Algemene voorwaarden

Definities

 1. Oma Appel’s Lekkernijen gevestigd te Koolmeesstraat 31, 2352HE Leiderdorp en ingeschreven onderKvK nr. 67641431.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep ofbedrijf, welke een overeenkomst is aangegaan met Oma Appel’s Lekkernijen.
 3. Klant/consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Oma Appel’s Lekkernijen en Wederpartij, zijnde Klant of Opdrachtgever.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Wederpartij en Oma Appel’s Lekkernijen tot standkomt, elke wijziging en aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en teruitvoering van die overeenkomst.
 6. Website: www.oma-appel.nl
 7. Overeenkomst op afstand: overeenkomsten gesloten via digitale weg.
 8. Dienstverlening/Dienst: zoals te vinden op de website.
 9. Product: zoals te vinden op de website of zoals overeengekomen.
 10. Workshops: zoals te vinden op de website,
 11. Dag: kalenderdag met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.
 12. Maand: kalendermaand.
 13. Schriftelijk: zowel in hard copy als per email.
 14. Algemene Voorwaarden: onderhavige document.

Art. 1: Algemene Voorwaarden & Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Oma Appel’s Lekkernijen, opiedere overeenkomst gesloten met Oma Appel’s Lekkernijen en op alle rechtsverhoudingen die uitovereenkomsten gesloten met Oma Appel’s Lekkernijen voortvloeien.
 2. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of deverkoopovereenkomst).
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaardenaan de Wederpartij beschikbaar gesteld.
 4. De Algemene Voorwaarden van Oma Appel’s Lekkernijen prevaleren te allen tijde. AlgemeneVoorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via de website van Oma Appel’s Lekkernijen en zullenop verzoek eenmalig kosteloos in hard copy worden verstrekt.
 6. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitendrechtsgeldig als deze door Oma Appel’s Lekkernijen schriftelijk zijn bevestigd.
 7. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijft hetoverige deel van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. Oma Appel’s Lekkernijen en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke

bepalingen in acht wordt genomen.

 1. Oma Appel’s Lekkernijen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voorbestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na publicatie op dewebsite.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van OmaAppel’s Lekkernijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Het Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt ditnadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ofdiensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod doorde Wederpartij mogelijk te maken.
 3. Als Oma Appel’s Lekkernijen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouweweergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 4. Omdat de producten van Oma Appel’s Lekkernijen ‘home made’ zijn en veelal gebruik wordt gemaaktvan natuurlijke producten zijn er afwijkingen te verwachten in kleur en smaak.
 5. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Oma Appel’s Lekkernijen niet.
 6. Elk aanbod bevat in ieder geval de volgende informatie:
  1. De prijs in euro’s en inclusief belastingen voor consumenten, voor Opdrachtgevers wordt de prijs van het product en de btw apart vermeld.
  2. De eventuele kosten van bezorging.
  3. De wijze van tot stand koning van de overeenkomst en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  4. We wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
  5. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
  6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van deprijs.
 7. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bovenstaande bepaalde, tot stand op het momentvan aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gesteldevoorwaarden.
 8. Oma Appel’s Lekkernijen is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel op te schorten. OmaAppel’s Lekkernijen zal dit zo spoedig mogelijk aan de consument meedelen.

Aanvullend voor Opdrachtgevers:

 1. Oma Appel’s Lekkernijen is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen tot het moment van acceptatie door de Wederpartij.
 2. Een samengesteld Aanbod verplicht Oma Appel’s Lekkernijen niet tot levering van een deel van de aangeboden dienst (-en)/zaak (of zaken) tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Het Aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Diensten. Oma Appel’s Lekkernijen kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.
 4. De Aanvangsdatum en de Opleverdatum van de Overeenkomst wordt vastgelegd in het Aanbod en gelden als een indicatie, niet als een fatale termijn, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen.
 5. Het Aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 – Betalingen

 1. Oma Appel’s Lekkernijen biedt ten aanzien van consumenten alleen vooruitbetalingen perbankoverschrijving.
 2. Opdrachtgevers ontvangen de factuur bij levering. Er geldt een betaaltermijn van 14 dagen die ingaatop de factuurdatum.

Artikel 4 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgavevan redenen te ontbinden gedurende viertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst vanhet product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zalhet product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnenbeoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wil de consument een product retourneren dat moet dit voorafgaand schriftelijk bij Oma Appel’sLekkernijen worden gemeld.
 4. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverdetoebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Oma Appel’s Lekkernijen retourneren, conform de door Oma Appel’s Lekkernijen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Voedingsmiddelen waarvan de verpakking geopend is kunnen in geen geval geretourneerd worden.
 6. Producten die op bestelling zijn gemaakt zijn uitgesloten voor de mogelijkheid tot retourneren.
 7. Er is geen recht van retour in het geval de koop gedaan is door een persoon in uitoefening van beroepof bedrijf (Opdrachtgever).

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

1. 2.

3.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Oma Appel’s Lekkernijen het aankoopbedrag en de kosten van verzending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Oma Appel’s Lekkernijen is gerechtigd producten die niet aan de voorwaarden voor retour voldoen niet te accepteren.

Artikel 6 – Conformiteit en Garantie

 1. Oma Appel’s Lekkernijen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Omdat de producten van Oma Appel’s Lekkernijen op ambachtelijke wijze zijn gemaakt kan niet worden garandeert dat soortgelijke producten (bijvoorbeeld twee potjes aardbijen halvajam) de zelfde smaak/consistentie/kleur/etc. hebben.
 3. Bij de bereiding van de producten kunnen allergenen worden gebruikt. Oma Appel’s Lekkernijen kan daarom niet garant staan voor het vrij zijn van allergenen.

Artikel 7 – Levering

 1. Oma Appel’s Lekkernijen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangstnemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Oma Appel’s Lekkernijen kenbaar heeftgemaakt.
 3. Oma Appel’s Lekkernijen zal geaccepteerde bestellingen, na de ontvangst van betaling uiterlijk binnen30 dagen uitvoeren tenzij een schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of gedeeltelijk kan wordenuitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeftbericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Oma Appel’s Lekkernijen het bedrag dat deWederpartij heeft betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Oma Appel’s Lekkernijen de Wederpartij daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen en indien gewenst een vervangend artikel beschikbaar stellen of het bedrag dat de Wederpartij heeft betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Oma Appel’s Lekkernijen, tenzij de bestelling op verzoek van de consument op een andere -dan de door Oma Appel’s Lekkernijen aangeboden- wijze van verzending kiest.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten vanaf het moment van verzending ligt bij de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 – Workshops: algemeen

 1. In het geval Oma Appel’s Lekkernijen een workshop op lokatie van de wederpartij organiseert zal dewederpartij zorgen dat er een stopcontact aanwezig is in de ruimte waar de workshop zal plaatsvindenen een tafel die voldoende werkruimte biedt (dit in overleg met Oma Appel’s Lekkernijen).
 2. Voor workshops hanteert Oma Appel’s Lekkernijen een minimum van vijf deelnemers.

Artikel 9 – Workshops: betalingen en annulering

 1. Het bedrag voor deelname aan een workshop dient bij voorkeur zeven dagen voor aanvang van deworkshop per bankoverschrijving te worden voldaan.
 2. Op het voorgaande lid kan enkel worden afgeweken met toestemming van Oma Appel’s Lekkernijen.
 3. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (art 4 lid 1) gelden de volgende regels met betrekking totannulering en restitutie:
  1. In geval de Workshop deelnemer tot 24 uur voor aanvang van de workshop annuleert, zal restitutievan het volledig betaalde workshop bedrag (100%) plaatsvinden.
  2. In geval de Workshop deelnemer binnen 24 uur voor aanvang van de workshop annuleert, zal 75%restitutie van betaalde workshop bedrag plaatsvinden.
 4. In geval Oma Appel’s Lekkernijen de workshop annuleert voordat de workshop is begonnen, heeftOma Appel’s Lekkernijen het recht te beslissen om de workshop op een andere datum aan te bieden OF om tot restitutie van het volledige workshop bedrag over te gaan.

Artikel 10 – Workshops: aansprakelijkheid

 1. Oma Appel’s Lekkernijen is in geen geval aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommennoch voor vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens devan haar uitgaande activiteiten.
 2. De werkzaamheden van Oma Appel’s Lekkernijen betreffen in alle gevallen een inspanningsverplichting,derhalve is Oma Appel’s Lekkernijen in geen geval aansprakelijk voor de gevallen waarinwerkzaamheden, workshops niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
 3. Aansprakelijkheid van Oma Appel’s Lekkernijen is te alle tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling isgeregeld. Oma Appel’s Lekkernijen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Oma Appel’s Lekkernijen is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de deelnemer zijn verstrekt.
 4. Aansprakelijkheid van Oma Appel’s Lekkernijen is altijd beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. In geval de Nederlandse rechter voorgaande lid buiten werking stelt is de aansprakelijkheid van Oma Appel’s Lekkernijen in ieder geval steeds beperkt tot het door zijn verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval.
 6. Oma Appel’s Lekkernijen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oma Appel’s Lekkernijen.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

 1. De door u in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens wordenverwerkt volgens onze Privacy Verklaring.
 2. Onze Privacy Verklaring is te vinden op de website en kan op uw verzoek in hardcopy of per email aanu worden verstrekt.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 2. Klachten dienen binnen 30 dagen na het ontstaan schriftelijk te worden gemeld bij Oma Appel’sLekkernijen.
 3. Klachten worden binnen 15 werkdagen behandeld, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 4. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Oma Appel’s Lekkernijenbinnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneerde consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Na behandeling van de klacht wordt deze 2 jaar bewaard. Na het verstrijken van de bewaartermijnwordt de klacht vernietigd.

Art. 14: Geschillen Opdrachtgever

 1. Bij geschillen met Oma Appel’s Lekkernijen zullen de partijen trachten deze onderling te schikken. Zonodig met behulp van een mediator. De partijen verdelen de kosten van de mediator gelijk.
 2. Geschillen met Oma Appel’s Lekkernijen , voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten, waarvaneen traject als genoemd in art. 14 lid 2 onsuccesvol is gebleken, worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Oma Appel’s Lekkernijen , tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

OMA APPEL
OMA APPEL